[ประจำสาขา]

ผู้จัดการ (Manager)
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Advisor) urgently!!
อาจารย์ใหญ่ (Head Teacher)
คุณครู (Teacher)
– คุณครูสอน คณิตศาสตร์
– คุณครูสอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
– คุณครูสอน เคมี
– คุณครูสอน ฟิสิกส์
– คุณครูสอน ชีววิทยา
– คุณครูสอน อังกฤษ

 

[ประจำออฟฟิศ]

เจ้าหน้าที่บัญชี (Accountant)
เจ้าหน้าที่กราฟิก (Graphic Design)

 

รายละเอียดของแต่ละตำแหน่ง

 

[ผู้จัดการสาขา]

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30-35 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบริหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการศึกษาอย่างน้อย 3-5 ปี ขึ้นไป
  4. สามารถปฏิบัติงานอกสถานที่ และทำงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้**
  5. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมียานพาหนะเป็นของตนเอง
  6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  7. มีสภาวะความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
  8. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ดูตำแหน่งงานอื่น

 

[ลูกค้าสัมพันธ์]

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพที่ดี
  2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป
  3. สามารถทำงานเป็นทีม
  4. สามารถทำงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้**
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม office/powerpoint ได้
  6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  7. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
  9. หากมีประสบการณ์การขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ดูตำแหน่งงานอื่น

 

[อาจารย์ใหญ่]

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไปทางด้านคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ เป็นอย่างดี
  4. สามารถทำงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้
  5. มีใจรักในด้านงานสอนหนังสือ
  6. มีประสบการณ์การการทำงานทางด้านการศึกษา 5 ปีขึ้นไป
  7. มีสภาวะความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
  8. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ดูตำแหน่งงานอื่น

 

[คุณครู]

<คุณครูสอน คณิตศาสตร์>

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นอย่างดี
 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีใจรักในด้านงานสอนหนังสือ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 6. มีเทคนิคในด้านการสอนและการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 8. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 9. หากสามารถสอน คณิตศาสตร์(เนื้อหาอังกฤษ) หรือ วิชาอื่นเพิ่มได้ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

 

<คุณครูสอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น>

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (พื้นฐานวิทย๋ ไปจนถึงดาราศาสตร์)เป็นอย่างดี
 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีใจรักในด้านงานสอนหนังสือ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 6. มีเทคนิคในด้านการสอนและการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 8. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 9. หากสามารถสอน วิทยาศาสตร์(เนื้อหาอังกฤษ) หรือ วิชาอื่นเพิ่มได้ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

 

<คุณครูสอน เคมี>

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ทางด้านวิชาเคมี เป็นอย่างดี
 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีใจรักในด้านงานสอนหนังสือ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 6. มีเทคนิคในด้านการสอนและการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 8. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 9. หากสามารถสอน เคมี(เนื้อหาอังกฤษ) หรือ วิชาอื่นเพิ่มได้ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

 

<คุณครูสอน ฟิสิกส์>

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ทางด้านฟิสิกส์ เป็นอย่างดี
 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีใจรักในด้านงานสอนหนังสือ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 6. มีเทคนิคในด้านการสอนและการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 8. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 9. หากสามารถสอน ฟิสิกส์(เนื้อหาอังกฤษ) หรือ วิชาอื่นเพิ่มได้ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

 

<คุณครูสอน ชีววิทยา>

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ทางด้านชิววิทยา เป็นอย่างดี
 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีใจรักในด้านงานสอนหนังสือ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 6. มีเทคนิคในด้านการสอนและการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 8. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 9. หากสามารถสอน ชีววิทยา(เนื้อหาอังกฤษ) หรือ วิชาอื่นเพิ่มได้ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

 

<คุณครูสอน อังกฤษ>

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ทางด้านอังกฤษ เป็นอย่างดี แม่นยำ และ สามารถสอนการพูดได้
  4. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  5. มีใจรักในด้านงานสอนหนังสือ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  6. มีเทคนิคในด้านการสอนและการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  8. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
  9. หากสามารถสอน วิชาอื่นเพิ่มได้ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

 

ดูตำแหน่งงานอื่น

 

[เจ้าหน้าที่บัญชี]

คุณสมบัติ

  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. – ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
  4. สามารถใช้โปรแกรม Office/Access และ โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีอื่นๆ
  5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  6. มีความรับผิดชอบสูง และ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  7. สามารถเก็บความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
  8. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ดูตำแหน่งงานอื่น

 

[เจ้าหน้าที่กราฟิก]

คุณสมบัติ

  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านออกแบบดีไซด์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator หรือ โปรแกรมออกแบบอื่นๆได้
  5. สามารถใช้โปรแกรม Premier Pro หรือ โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ตัดต่อวีดีโอได้ดี
  6. สามารถทำงานนอกเวลา หรือ นอกสถานที่ได้
  7. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบงานกราฟิก ไม่น้อยกว่า 1 ปี
   (มี Portfolio จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  8. มีประสบการณ์การทำเว็บ ดูแลเว็บไซต์ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. มีประสบการณ์ทำงานด้านสื่อออนไลน์ อาทิเช่น Facebook line@ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. บุคลิกภาพ
   – มีความใฝ่รู้
   – มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอ
   – มีความคล่องแคล่ว ทันต่อเหตุการณ์
   – มีความรับผิดชอบต่องานอื่นๆ
   – สามารถปรับตัวกับระบบงานที่ยืดหยุ่นได้เสมอ

ดูตำแหน่งงานอื่น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

หัวหน้าฝ่ายบุคคล
คุณ มาลัยทิพ

Tel : 092-272-1643

 cam webplantronics discovery

สอบถามคอร์สเรียน

[contact-form-7 id=”4179″ title=”สอบถามคอร์สเรียน”]